Kako postati sudski tumac

Kako postati sudski tumač u Srbiji?

Šta je sudski tumač?

Neretko se može čuti pitanje šta uopšte znači pojam sudski tumač. U Srbiji, sudski tumač označava posebnu vrstu prevodioca koji ima licencu izdatu od strane države, a koji za to ispunjava potrebne uslove. Sinonim pojma sudski tumač je sudski prevodilac.

Ovlašćeni sudski tumač je adekvatno obučen za prevođenje između dva jezika, npr. sudski tumač za nemački jezik je ovlašćen da prevodi sa nemačkog na srpski jezik i sa srpskog na nemački jezik, a ako ima odgovarajuće licence, on može biti ovlašćen za prevođenje i za više jezika. Sudski prevodioci mogu vršiti pismeno prevođenje i izdavati overene prevode dokumenata za korišćenje u zemlji i inostranstvu. Takođe, oni mogu pred vršiti usmeno prevođenje, najčešće pred sudom, kada pružaju neophodnu komunikaciju između predstavnika suda i učesnika u postupku (koji ne poznaje jezik postupka) ili mogu prevoditi komunikaciju između advokata – branioca i okrivljenog. Sudsko usmeno prevođenje može biti u formi simultanog – istovremenog prevođenja ili u formi konsekutivnog – uzastopnog prevođenja.

U svom poslu sudski tumač ima veliku odgovornost, jer se sve što on protumači i prevede uzima kao činjenica pred sudom ili državnim organom. On svojim potpisom i pečatom garantuje tačnost prevedenog. Osim prevođenja samog teksta ili samog usmenog govora, sudski tumač je dužan da da i tačan kontekst i da pronađe pravo značenje onoga što je saopšteno, pa je utoliko njegov posao i teži.

Pročitajte još:

Kako postati sudski prevodilac?

Da bi neko postao sudski tumač odnosno sudski prevodilac, mora imati visoko obrazovanje i najmanje pet godina iskustva u poslovima prevođenja određenog jezika, odnosno rada sa tim jezikom, a potom mora proći i neophodne provere i sertifikaciju kod Ministarstva pravde. Nakon toga, tumači mogu da započnu rad u svojoj profesiji, te da svojim specijalizovanim uslugama omoguće primenu stranih dokumenata pred domaćim organima ili obrnuto, kao i funkcionisanje sudskog sistema u postupcima gde su učesnici stranci.

Ministarstvo pravde povremeno organizuje konkurse za imenovanje novih stalnih sudskih tumača za pojedine jezike.

Osim visokog obrazovanja i petogodišnjeg iskustva, neophodni uslovi su i najšire poznavanje datog jezika i dobro poznavanje pravne terminologije na tom jeziku. Napominjemo da budući sudski tumač ne mora nužno imati završen filološki fakultet i to nije uslov za imenovanje, ali svakako može dati određenu prednost. Lice koje nema adekvatno viskoškolsko obrazovanje, biće u obavezi da položi test znanja ispred komisije Ministarstva pravde.

Ministarstvo propisuje i dodatne uslove koji se tiču neosuđivanosti i ispunjenje uslova koji se zahtevaju i za državne službenike.

 

Objavljeno: 25. februar 2022. godine

Autor: prof.dr Ljiljana Glišović, ovlašćeni sudski tumač za nemački jezik u Beogradu

Ljiljana Glišović

Za naručivanje prevođenja sa overom sudskog tumača – kontakt.