Šta je apostil?​

Apostil je nadovera isprave koja će se koristiti izvan Srbije (ili u Srbiji ako je izdata u inostranstvu) u skladu sa odredbama Haške konvencije iz 1961. godine, a čiji je potpisnik i država Srbija. Drugim rečima, odgovor na pitanje šta je apostil: to je pečat ili dodatna overa, koja predstavlja potvrđivanje isprave izdate od strane države, kroz specifičnu proceduru i overu u državi gde je ona izdata. U nastavku teksta, sudski tumač za nemački jezik – prof. dr Ljiljana Glišović će Vam reći nešto više o ovoj temi.

  • ispravama izdatim od strane državnih organa, uključujući i isprave overene od strane pisarnice suda.
  • administrativnim ispravama (diplome, svedočanstva, isprave izdate u matičnim službama kao što su izvod iz matične knjige rođenih, venčanih ili umrlih)
  • notarskim ispravama ili isprave samo overene od strane notara

Apostile je akt potvrđivanja javnog dokumenta poput izvoda iz matične knjige, sertifikata ili diplome kojom ovlašćeni državni organ pečatom i svojim potpisom potvrđuje da je određeni dokument izdat u odgovarajućoj proceduri i od strane naslovljenog organa države.

 

Ovom dodatnom overom se potvrđuje verodostojnost potpisa, pečata i svojstva službenog lica koji su ih stavili na ispravu, ali se ne potvrđuje tačnost sadržaja isprave.

Navedenom Haškom konvencijom zemlje potpisnice su njome predvidele uslove pod kojima će prestati potreba za komplikovanim priznavanjim stranih isprava, što je ranije bilo potrebno. Nakon zaključenja konvencije, država potpisnica ne može tražiti ispunjavanje težeg ili dodatnog uslova za priznanje pravne snage strane isprave, od uslova stavljanja apostil overe u zemlji porekla isprave.

Isprava overena apostil štambiljem oslobođena je bilo kakve dodatne overe i može biti upotrebljena u bilo kojoj državi potpisnicima Haške konvencije.

Preko linka u produžetku možete pročitati koje su države potpisnice konvencije za Apostil.

Ako imate nedoumica oko potrebe legalizacije i overe  prevoda strane isprave sa nemačkog jezika ili na nemački jezik, možete konsultovati stalnog sudskog tumača za nemački jezik, prof. dr Ljiljanu Glišović, sa sedištem u Beogradu, Neznanog junaka 6.

Šta je apostil?

Kako u današnje vreme velikih međunarodnih tokova ljudi i kapitala, potreba za primenom isprava jedne države u drugoj je veća nego ikada, tako se povećava i broj zahteva za apostilom nadovreom kao i za uslugama prevodilaca i sudskih tumača (u našoj zemlji naročito usluga prevođenja za nemački jezik).

Overu dokumenata apostilom – obično sprovodi sud ili ministarstvo spoljnih poslova u državi izdavanja isprave (u zavisnosti od pravne regulative može biti i drugi organ). Ona se vrši na lični zahtev podnosioca, time što na traženi dokument stavlja potvrdu koja je sastoji od popunjenog obrasca na francuskom jeziku i pečata.

Apostil u Srbiji

U nastavku navodimo šta je potrebno za izdavanje apostila u Republici Srbiji, za dokumente koje je naša država donela, a shodno uslovima navedenim na sajtu Prvog osnovnog suda.

Poslovi overe apostilom mogu se obaviti u sudu – na lokaciji Bulevar Nikole Tesle 42a, prizemlje, soba 18, radnim danima od 08:00 – 15:00h. Overa se vrši se uz prethodno zakazivanje termina telefonski. Ovde možete ovoriti strancu sa brojem suda i ostalim podacima.

Radi dobijanja apostil overe potrebno je priložiti:

  • ispravu koja se overava u originalu i u kopiji
  • izvršiti uplatu takse za overu prevoda teksta od 490 din, a za overu punomoćja, izvoda iz matičnih knjiga, potvrda i diploma – 2090 din,

Dakle kao što smo iznad naveli, trenutna cena aspostille pečata u Srbiji iznosi oko 2000 dinara.

Kako izgleda apostille pečat?

U produžetku možete videti izgled apostil obrasca, kao što je to konvencijom predviđeno.

Obrazac apostila
Na slici iznad je prikazano kako izgleda apostille pečat odnosno obrazac apostila u Srbiji.

Kada apostil nije neophodan?

Stavljanje apostila nije potrebno kada između dve zemlje postoji sporazum o priznavanju isprava bez dodatnih overa, a u produžetku je spisak država sa kojima Srbija ima sporazum i sa kojima nije potrebna dodatna apostil overa.
 

Takođe apostil nadovera nije potrebna kad sa određenom državom postoji faktička uzajamnost u priznavanju isprava, kao i u slučajevima kada isprava ne podleže samoj overi, kao što je to slučaj npr. kod pasoša itd.

Kada je potrebna legalizacija prevoda teksta?

Kada je ispravu potrebno koristi u drugoj zemlji od matične, a u kojoj se govori drugi jezik, tada je neophodno pribaviti overeni prevod bilo u državi koja je izdala ispravu, bilo u državi u kojoj će se ona primeniti. Prevod se spaja sa ispravom i oni imaju važnost samo zajedno priloženi.

Specifičnost je da kada se overa vrši u matičnoj državi isprave, prevod mora biti legalizovan na isti način kao i osnovna isprava.

 

Samom legalizacijom prevoda, potvrđuje se da je taj prevdilac, po zakonima dotične države ovlašćen da punopravno obavi prevodjenje teksta. To lice se naziva ovlašćeni sudski prevodilac ili sudski tumač.

Ako vam treba više informacija o temi – “Šta je apostil?” ili imate potrebe za prevođenjem teksta na nemački jezik i za overom prevoda, ili vam je potreban prevod sa nemačkog na srpski jezik i uopšte usluga sudskog tumača za oblast nemački, možete nam se obratiti.

Autor teksta: prof. dr Ljiljana Glišović, prevodilac i sudski tumač za nemački jezik u Beogradu.

Datum objave: 12. februar 2022. godine

 

Ljiljana Glišović
Ljiljana Glišović